shin'ya (shin'yanchi)  ikkitousen  chouun shiryuu kan'u unchou ryomou shimei sonsaku hakufu  4girls ass chocolate banana eating eyepatch green eyes japanese clothes long hair multiple girls sword weapon white hair