udzuki kai  touhou  kochiya sanae moriya suwako yasaka kanako  3girls comic detached sleeves dress frog hair ornament greyscale hair ornament hair ribbon hat highres leaf hair ornament long sleeves medium hair mirror monochrome multiple girls ribbon shirt short hair sleeveless sleeveless shirt snake hair ornament translated wide sleeves